Mokyklos kontaktai

Mokyklos kodas 190469475
Adresas Gėlių g. 4, Gaurės mstl.,
LT-73111
Tauragės r., tel./faks.
(8 446) 46 475
El. p. gauresmokykla2015@gmail.com
gauresmokykla@epastas.lt

Būkime atsargūs

ES projektas

DĖL VAIKŲ POILSIO STOVYKLŲ EDUKACINIŲ PROGRAMŲ ORGANIZAVIMO KARANTINO METU PDF Spausdinti El.paštas

Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją, nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. šalyje paskelbtą karantino režimą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas teikia rekomendacijas dėl vaikų poilsio stovyklų edukacinių programų organizavimo karantino metu:

1. Vaikų poilsio stovyklų organizatoriams visų vaikų, planuojančių dalyvauti stovyklų edukacinėse programose, tėvus (globėjus, rūpintojus) prieš pasirašant sutartį bei pradedant vykdyti veiklas informuoti, kad grupinėse vaikų poilsio stovyklų edukacinėse programose: 1.1. nerekomenduojama dalyvauti vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483); 1.2. negali dalyvauti vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ir kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 2. Vaikų poilsio stovyklų edukacines programas karantino metu organizuoti ne didesnėmis kaip 15 vaikų grupėmis ir užtikrinti, kad kiekvienam vaikui veiklos vykdymo patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 5 kv. m. plotas. 3. Jei bendras planuojamas poilsio ir užimtumo veiklose dalyvaujančių vaikų skaičius didesnis kaip 15 (pvz., vaikų poilsio stovyklos pamaina), veiklas planuoti laikantis grupių izoliacijos principo: vaikus suskirstyti ne didesnėmis kaip 15 vaikų grupėmis ir užtikrinti, kad vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose, veiklos būtų vykdomos taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose vykdoma veikla, tiek lauke. 4. Rekomenduojama vienos vaikų grupės veiklas organizuoti vienoje patalpoje (grupės veiklos vykdymo patalpų nekeisti). Prioritetą siūloma teikti veiklų organizavimui lauke. 5. Užtikrinti, kad darbuotojai laikytųsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metrų atstumo vienas nuo kito ir vaikų. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas jo laikas DĖL VAIKŲ POILSIO STOVYKLŲ EDUKACINIŲ PROGRAMŲ ORGANIZAVIMO KARANTINO METU 2020-05-18 2020-05- 2020-03- 2 (trumpiau nei 15 min). Darbuotojams veiklų, ypač vykdomų uždarose patalpose metu, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). 6. Vaikų poilsio stovyklų edukacines programas organizuoti taip, kad būtų išvengta kontakto su pašaliniais, veiklose nedalyvaujančias asmenimis. Jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką ir išlaikyti saugų atstumą. 7. Pateikti informaciją veiklose dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) apie (jei vaikų poilsio stovyklų edukacines programas numatoma organizuoti patalpose, rekomenduojama šią informaciją pateikti prie įėjimų): 7.1. asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); 7.2. apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas; 7.3. draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 8. Rekomenduoti matuoti visų atvykstančių į vaikų poilsio stovyklų edukacines programas vaikų kūno temperatūrą prie įėjimo ir neįleisti vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 9. Jei vaikų poilsio stovyklų edukacinės programos vykdomos kartu su apgyvendinimu, rekomenduojama jose dalyvaujančių vaikų kūno temperatūrą matuoti ne rečiau kaip vieną kartą per dieną. Nustačius, kad vaikui, esančiam stovykloje, pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) vaikas nedelsiant turi būti izoliuojamas, informuojami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų. 10. Užtikrinti, kad vaikų poilsio stovyklų edukacinėse programose dalyvautų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima. Darbuotojų kūno temperatūra turi būti matuojama tik atvykus į darbą. Darbuotojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), nedelsiant turi būti nušalinti nuo darbo. 11. Informuoti darbuotojus, kad pasireiškus ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiams (pvz., karščiavimui, slogai, kosuliui, pasunkėjus kvėpavimui ir pan.), į darbą nevyktų ir rekomenduoti jiems konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Jeigu administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. 12. Drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu. 13. Rekomenduoti vaikų poilsio stovyklų edukacinėse programose tiesiogiai su vaikais nedirbti darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483). 14. Vaikų poilsio stovyklų edukacinių programų metu sudaryti tinkamas sąlygas vaikų ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Jeigu veiklos vykdomos vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikams, sudaryti galimybę rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo, tualetuose pakabinti rankų dezinfekcijai 3 skirtas priemones). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf. 15. Mokyti vaikus reguliarios rankų higienos ir dezinfekcijos, čiaudėjimo ir kosėjimo higienos, skatinti laikytis saugaus atstumo, vengti fizinio kontakto. 16. Jei vaikų poilsio stovyklų edukacinės programos vykdomos kartu su apgyvendinimu, apgyvendinimas turi būti organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ ir Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“), nustatytais reikalavimai: 16.1. gyvenamieji kambariai (miegamieji) turi būti įrengti atskirai mergaitėms ir berniukams; 16.2. gyvenamajame kambaryje (miegamajame) įrengiama ne daugiau kaip 10 vietų vaikams iki 10 metų ir ne daugiau kaip 5 vietos vyresniems vaikams; 16.3. vienai vietai skiriama ne mažiau kaip 5 kv. m. ploto; 16.4. jei vaikų miegui naudojamos dviaukštės lovos, draudžiama vaikams iki 10 metų miegoti antrame dviaukštės lovos aukšte; 16.5. gyvenamuosiuose kambariuose (miegamuosiuose) kiekvienam vaikui turi būti numatyti baldai ar vieta juose asmeniniams daiktams, drabužiams laikyti; 16.6. turi būti užtikrintas gyvenamųjų kambarių (miegamųjų) natūralus vėdinimas. 17. Jei vykdant vaikų poilsio stovyklų edukacines programas numatomas vaikų maitinimas, siūloma maitinimą organizuoti lauke, jei tai leidžia oro sąlygos. Jei maitinimas bus organizuojamas patalpose, siūloma pirmenybę teikti maitinimo organizavimui veiklos vykdymo patalpose. Jei tokios galimybės nėra ir maitinimas gali būti organizuojamas tik bendrose valgymo salėse, valgyti vaikus vesti po vieną grupę pagal iš anksto parengtą maitinimo grafiką. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos grupės bendra maitinimo organizavimo patalpa turi būti išvėdinama ir išvaloma. 18. Patalpos, kuriose vykdomos vaikų poilsio stovyklų edukacinės programos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 19. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. 20. Jei organizuojant veiką naudojamos bendros patalpos (salės ir pan.), po kiekvienos vaikų grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. 21. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. 22. Kitas aplinkos valymas vaikų poilsio stovyklų edukacinių programų vykdymo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%2 0(1).pdf). 4 23. Vykdant neformaliojo vaikų švietimo programas turi būti užtikrinama Lietuvos higienos normoje HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų laikymasis. 24. Jei vaikų poilsio stovyklų edukacinės programos vykdomos kartu su apgyvendinimu turi būti užtikrinamas Lietuvos higienos normoje HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų laikymasis.

 

Pamokų laikas

I PAMOKA   08:20 - 09:05
II PAMOKA  09:15 - 10:00
III PAMOKA 10:10 - 10:55
IV PAMOKA  11:20 - 12:05
V PAMOKA   12:20 - 13:05
VI PAMOKA  13:15 - 14:00
VII PAMOKA 14:05 - 14:50
Pamokų tvarkaraštis

Mes prieš patyčias

Tėvų linija

Moodle aplinka

 
 
Design by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de